Algemene voorwaarden en betalingscondities

Artikel 1. Definitie overeenkomst 

 1. De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en Koester je Dierbaren tot het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever

Artikel 2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen van Koester je Dierbaren zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. In de overeenkomst tussen Koester je Dierbaren en de opdrachtgever is de duur voor de gevraagde diensten vastgelegd.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst 

 1. Koester je Dierbaren stelt in overleg met de opdrachtgever de wijze vast waarop de diensten worden uitgevoerd alsmede de plaats waar de diensten worden uitgevoerd.
 2. Koester je Dierbaren draagt zorg voor de organisatie van de uitvoering van de overeenkomst en een gedegen afhandeling daarvan zonder tussenkomst van derden.

Artikel 4. Opzegging van overeenkomst 

 1. Opzegging door opdrachtgever of Koester je Dierbaren kan alleen per brief of email.
 2. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst door Koester je Dierbaren dient minimaal 1 maand van te voren plaats te vinden.
 3. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal een maand van tevoren plaats te vinden. In overleg kan er ook besloten worden om dit eerder te beëndigen.
 4. In geval van overlijden, tijdelijke opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis van opdrachtgever is sprake van opzeggen zonder opzegtermijn.

Artikel 5. Privacy

 1. Koester je Dierbaren zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en nooit ter beschikking stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Koester je Dierbaren alleen gebruikt voor het opstellen van Elektronisch Cliëntendossier, zorgplannen en facturen. 

Artikel 6. Tarieven, facturering en betalingsconditie 

 1. De tarieven voor de overeengekomen diensten zijn vastgelegd in de overeenkomst. 
 2. Facturering geschiedt direct maandelijks nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
 3. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een betalingsherinnering worden gestuurd. 
 4. Alle onkosten van bv uitstapjes, versnaperingen, reiskosten en parkeerkosten zijn voor kosten van cliënt. Bij grote uitgaves wordt eerst toestemming gevraagd aan cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder.
 5. Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen van de afspraak zullen de kosten van het aantal afgesproken uren in rekening worden gebracht. 

Artikel 7. Overmacht
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden beëindigd: 

 1. Indien Koester je Dierbaren haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtgever van het gestelde in de gesloten overeenkomst met in acht neming van de algemene voorwaarden en betalingscondities.
 2. In geval van faillissement van Koester je Dierbaren. 
 3. Zich onvoorziene omstandigheden/calamiteiten voordoen waardoor nakoming door de wederpartij redelijkerwijs niet meer van Koester je Dierbaren kan worden verlangd.

Artikel 8. Klachtenprocedure 

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen mondeling en schriftelijk uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan Koester je Dierbaren kenbaar te worden gemaakt. Koester je Dierbaren is aangesloten bij Klachtenregeling van SOLOPARTNERS. Deze organisatie kan benaderd worden indien de klacht niet onderling tussen Koester je Dierbaren en opdrachtgever opgelost kan worden.

 Artikel 9. Toepasselijk recht 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Koester je Dierbaren is het Nederlandse recht van toepassing.